Opinie o Nas

Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

I.

Identyfikacja administratora i kategorie danych

Wyrażam zgodę HEALTH BRANDS s.r.o. z siedzibą w Dlouhá 132/1, 251 01 Říčany – Strašín, Republika Czeska, ID: 29035112, zarejestrowanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze (Republika Czeska), sekcja C, pozycja 161639 (zwanej dalej „Administratorem”), do przetwarzania moich danych osobowych w celu określonym poniżej.

II.

Dane kontaktowe administratora

Adresa: Dlouhá 132/1, 251 01 Říčany - Strašín, Republika Czeska

E-mail: info@pomocerehabilitacyjne.pl

Telefon: 532 375 000

III.

Inspektor ochrony danych osobowych

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

IV.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które administrator pozyskał w związku z realizacją Twoich zamówienia lub rejestracją w sklepie internetowym. Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.

Przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, tytuł, adres, numer telefonu, e-mail.

V.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy pomiędzy Tobą a Administratorem. Celem przetwarzania jest realizacja Twojego zamówienia oraz realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a Administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres i kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, bez podania danych osobowych danych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja ze strony Administratora.

Administrator nie podejmuje automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.

VI.

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z Administratorem oraz dochodzenia roszczeń z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego). Po złożeniu zamówienia dane mogą być również wykorzystywane do celów marketingowych. Po tym okresie Administrator zwróci się do Państwa drogą mailową o przesłanie nowej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku braku zgody Administrator usunie dane osobowe.

VII.

Odbiorcy i przetwarzający dane osobowe

 Odbiorcami danych osobowych są osoby uczestniczące w realizacji usług/zakupów w e-sklepie

- pracownicy HEALTH BRANDS s.r.o., uzgodniony umownie operator szablonu sklepu internetowego i operator systemu księgowego

- umownie uzgodnionymi firmami transportowymi, które są niezbędne do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a Administratorem

- umownie uzgodnione instytucje bankowe, które są niezbędne do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a Administratorem

- Administrator przetwarza dane cookies, które nadal są przekazywane firmom zajmującym się analizą danych, dane te są następnie wykorzystywane do ulepszania usług i ofert dla klientów e-sklepu i nie są wykorzystywane do przekazywania danych osobowych innym firmom.

Adres IP jest tutaj również danymi osobowymi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z Administratorem korzystając z danych kontaktowych opisanych w pkt II. artykuł niniejszych warunków.

VIII.

Polityka prywatności i zobowiązania do zachowania poufności

Administrator oświadcza, że ​​zastosował wszelkie środki techniczne w celu zabezpieczenia magazynów danych i magazynów danych osobowych w formie papierowej, w szczególności dla technicznego zabezpieczenia komputerowych magazynów danych: hasło, program antywirusowy, system kopii zapasowych. Dokumenty papierowe są przechowywane w zamykanym pomieszczeniu. Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.

HEALTH BRANDS s.r.o. zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich faktów, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem umowy, a w szczególności zachowania w tajemnicy danych osobowych udostępnionych mu przez Klienta. Ten obowiązek zachowania poufności nie jest ograniczony w czasie ani nie jest związany z okresem obowiązywania umowy pomiędzy HEALTH BRANDS s.r.o. a Klientem.

HEALTH BRANDS s.r.o. zobowiązana jest do podjęcia odpowiednich środków organizacyjnych i wyraźnego poinformowania wszystkich swoich pracowników, którym dane osobowe mogą być udostępnione, o obowiązku zachowania poufności oraz o tym, że obowiązek ten jest nieograniczony.

IX.

Miejsce przetwarzania, zakaz przekazywania danych osobowych do państw trzecich

Miejscem przetwarzania danych osobowych jest Republika Czeska lub inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. HEALTH BRANDS s.r.o. nie jest upoważniona, w związku z przetwarzaniem danych osobowych realizowanym na rzecz Klienta, do przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej ani do przetwarzania danych osobowych na zasobach znajdujących się w państwach trzecich.

Ewentualne przetwarzanie danych osobowych w państwie trzecim poza UE jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą Klienta i jednocześnie tylko w przypadku spełnienia warunków przekazania do państwa trzeciego określonych w art. 44 i nast. Rozporządzenie.

 X.

Pouczenie

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, na przykład wysyłając e-mail lub pismo na dane kontaktowe Administratora, które wymienione są w pkt II. niniejszych warunków. Pamiętaj, że masz prawo do:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO

- prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO

- w stosownych przypadkach ograniczenie przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO. prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO

- prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

XI.

Postanowienia końcowe

Przesyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości. Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Nową wersję warunków ochrony danych osobowych opublikuje na swojej stronie internetowej i jednocześnie prześle Ci nową wersję tych warunków na podany przez Ciebie adres e-mail.

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 01.10.2022.