Opinie o Nas

Pravidla soutěže "Napiš recenzi a vyhraj"


(dále jen „soutěž“)

Tato pravidla jsou rovněž uveřejněna na internetové stránce: https://www.rehabilitacnipomucky.cz/napis-recenzi-a-vyhraj/ (dále jen „Pravidla“).

1. Pořadatel soutěže "Napiš recenzi a vyhraj"

Pořadatelem soutěže je společnost Rehasport Trade s.r.o., Identifikační číslo: 29035112, se sídlem Dlouhá 132/1, 251 01 Říčany - Strašín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161639, kontaktní e-mail: info@rehasport.cz, kontaktní telefon: (+420) 775 096 009 (dále jen „pořadatel“).

2. Doba a místo konání soutěže
2.1. Soutěž se bude konat od 1. 4. 2021 od 00:00 hod. do 31. 12. 2022 do 23:59 hod.

2.2. Soutěž je omezena výhradně na území České republiky a bude zveřejněna na internetových stránkách pořadatele www.rehabilitacnipomucky.cz, případně na sociálních sítích.

3. Podmínky účasti v soutěži
Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba, která je v době konání soutěže starší 18 let a je svéprávná ve smyslu příslušných ust. zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále je „Obč. Z“) a má na území České republiky platnou adresu pro doručování, pokud splní podmínky soutěže stanovené těmito Pravidly a s těmito Pravidly vysloví souhlas (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“ případně „výherce“). Každý soutěžící, který se do soutěže zapojí, je výhradně odpovědný za splnění veškerých uvedených podmínek soutěže. Jeden soutěžící může k jednomu zakoupenému produktu vložit vždy jen jedno hodnocení, v případě, že soutěžící zakoupil více produktů, smí se do soutěže zapojit opakovaně (v rámci jednoho hodnocení pro každý jeden zakoupený produkt). Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři, a osoby těmto osobám blízké ve smyslu příslušných ustanovení Obč.Z. V případě, že jakékoliv podmínky této soutěže nebudou ze strany soutěžících splněny, je pořadatel oprávněn uplatnit svá práva v bodě 6.1. až 6.2. těchto Pravidel.

4. Průběh a losování výherců soutěže

4.1. Recenze, které budou v rozporu s podmínkami nebudou zveřejňovány a pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit nevhodnou recenzi ze soutěže.

4.2. Soutěžící se do soutěže mohou zapojit jen prostřednictvím návštěvy internetových stránek pořadatele www.rehabilitacnipomucky.cz, na kterých potvrdí svůj souhlas s podmínkami soutěže tím, že ohodnotí zakoupený výrobek pořadatele. Každý soutěžící potvrzením svého souhlasu současně prohlašuje a potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži, jakož i vyslovuje souhlas s Pravidly soutěže. Účast v soutěži není nijak zpoplatněná.

4.3. Po uskutečněném losování budou výherci kontaktování do 7 pracovních dnů od uskutečněného losování přímo pořadatelem, a to prostřednictvím e-mailu na jejich e-mailovou adresu, kterou uvedli v hodnocení produktu. V případě, že na takový email oznamující výhru pořadatele výherce nebude reagovat a pokud ve lhůtě 7 kalendářních dnů nesdělí pořadateli své kontaktní údaje na email: info@rehasport.cz, zaniká tímto nárok výherce na výhru a tato zůstává pořadateli, který si v takovém případě vyhrazuje právo na vylosování náhradního výherce, takové právo však pořadatel nemusí využít. Stejný postup je pořadatel oprávněn zvolit v případě, kdy se výherce svého práva na výhru zřekne.

4.4. Losování a vyhlášení výherců se uskuteční v sídle pořadatele vždy do 14 dnů po skončení kvartálu, a to ze všech soutěžících, kteří v uplynulém kvartálu splnili podmínky soutěže - resp. v souladu s podmínkami soutěže přidali jednu recenzi produktu pořadatele na stránkách www.rehabilitacnipomucky.cz. Jeden účastník soutěže může vyhrát maximálně jednu výhru. V každém losování budou vylosováni vždy max. 3 výherci.

4.5. Termín losování a vyhlášení výherců:

Losování výherců soutěže "Napiš recenzi a vyhraj" bude vždy probíhat do 14 dnů po skončení kvartálu.

4.6. Po uskutečněném losování budou výherci kontaktování do 7 pracovních dnů od uskutečněného losování přímo pořadatelem, a to prostřednictvím e-mailu na jejich e-mailovou adresu, kterou uvedli v hodnocení produktu. V případě, že na takový email oznamující výhru pořadatele výherce nebude reagovat a pokud ve lhůtě 7 kalendářních dnů nesdělí pořadateli své kontaktní údaje na email: info@rehasport.cz, zaniká tímto nárok výherce na výhru a tato zůstává pořadateli, který si v takovém případě vyhrazuje právo na vylosování náhradního výherce, takové právo však pořadatel nemusí využít. Stejný postup je pořadatel oprávněn zvolit v případě, kdy se výherce svého práva na výhru zřekne.

5. Výhra v soutěži 
V rámci jednoho losování budou budou vylosovány 3 výhry - 3 poukazy na nákup v hodnotě 2000 Kč v e-shopu RehabilitačníPomůcky.cz.

6. Práva pořadatele a organizátora soutěže

6.1. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly této soutěže (viz bod 3. Pravidel) nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být ze soutěže vyřazeny, čímž ztrácí nárok na další účast v soutěži a na případnou výhru, která tímto propadá ve prospěch pořadatele (dále také jako „neoprávněný soutěžící“ či „neoprávněný výherce“). Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené skutečnosti stala výhercem, výhra jí nebude vydána, došlo-li však již k jejímu vydání, považuje se za bezdůvodné obohacení neoprávněného výherce dle příslušných ust. Obč.Z. Neoprávněný výherce je povinný předmět bezdůvodného obohacení bezodkladně vydat zpět pořadateli. V takovém případě si pořadatel soutěže vyhrazuje právo na vylosování náhradního výherce, takové právo však pořadatel nemusí využít.

6.2. Pořadatel si vyhrazuje právo odpovídajícím způsobem ověřit způsobilost soutěžícího k účasti na soutěži, potažmo výherce pro vyhodnocení soutěže v souladu s těmito Pravidly (např. předložením dokladu totožnosti soutěžícího).

6.3. S ohledem na výše uvedené si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže neoprávněného soutěžícího (potažmo nevydat výhru neoprávněnému výherci) v případě:

a) kdy pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních Pravidel

b) zapojení zaměstnanců pořadatele soutěže nebo jeho osoby blízké

c) vícenásobné účasti soutěžícího v soutěži při zakoupení pouze jednoho produktu (např. přidáním více než jednoho hodnocení k jednomu zakoupenému produktu)

6.4. Pořadatel si vyhrazuje právo, výhru uvedenou v těchto Pravidlech, nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů, které nespočívají na straně pořadatele, nebude možné danou výhru získat či předat bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

6.5. Výsledky soutěže jsou konečné a bez možnosti jakéhokoliv odvolání. Věcné ceny nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat žádným soudem. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele soutěže.

6.6. Odpovědnost organizátora a pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.7. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo Pravidla soutěže kdykoli změnit, prodloužit, zkrátit, bez náhrady ukončit - a to v průběhu celého trvání soutěže.

6.8. Pořadatel nehradí soutěžícím žádné náklady, ani neplní žádné jiné povinnosti, které jim případně vzniknou z důvodu jejich účasti v soutěži resp. v souvislosti s výhrou v soutěži.

7. Ochrana a zpracování osobních údajů

7.1. Po odvolání souhlasu není však další účast v soutěži možná. Pořadatel tímto informuje soutěžícího, že poskytnutí osobních údajů soutěžícím je dobrovolné. Soutěžící, který poskytl osobní údaje, odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, úplné, aktuální a pravdivé a je oprávněn je pořadateli ke zpracování v souladu s nařízením poskytnout. Soutěžící zapojením se do soutěže potvrzuje, že jsou mu známy všechny potřebné informace podle nařízení, zejména identifikační údaje pořadatele jako správce, účel zpracování osobních údajů (realizace soutěže), seznam zpracovávaných osobních údajů (oslovení, jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail a kontaktní telefonní číslo), že byl poučen o dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů, době platnosti uděleného souhlasu, jakož i skutečnost, že byl poučen o svých právech jako dotčené osoby ve smyslu nařízení (uvedené informace jsou dostupné na internetové stránce pořadatele www.rehabilitacnipomucky.cz). Účastí v soutěži soutěžící rovněž vyjadřuje souhlas s bezúplatným zveřejněním osobních údajů ve sdělovacích prostředcích, a to na internetu, a to v případě, že se stane výhercem výhry. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou být zpracovávány elektronicky. Správcem ve smyslu nařízení je pořadatel soutěže. Soutěžící, který poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 odst. 1 nařízení), tj. právo požadovat bezplatné poskytnutí informací o osobních údajích, které o něm pořadatel zpracovává a další práva dle nařízení, pokud například zjistí, že pořadatel porušuje své povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení, a má právo požadovat opravu nesprávných osobních údajů (čl. 16 nařízení), jakož i právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení) a na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 nařízení) pořadatelem, který bude postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy (včetně předpisů o archivech a archivář). Pokud jste zpracovávané osobní údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 nařízení.

7.2 Odpovědnou osobu pořadatele pro oblast ochrany osobních údajů můžete kontaktovat elektronicky na e-mailové adrese info@rehasport.cz nebo písemně na adrese sídla společnosti uvedené v bodě 1. těchto Pravidel.

7.3. Účastník soutěže svou účastí v soutěži vyjadřuje v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“) souhlas ke zpracování osobních údajů (dále jen „osobní údaje“), které budou pořadateli v rámci účasti v soutěži ze strany soutěžícího poskytnuty, a to v rozsahu: oslovení, jméno, příjmení, kontaktní adresa, kontaktní tel. číslo a email, a to až do uplynutí stanovené doby jejich uchovávání, nebo do doby písemného odvolání takového souhlasu soutěžícím zaslaného pořadateli písemně poštou doporučeně na adresu sídla pořadatele, nebo emailem na info@rehasport.cz. Osobní údaje, které byli pořadateli ze strany každého soutěžícího v rámci účasti na soutěži předány, budou ze strany pořadatele použity výlučně za účelem realizace soutěže (zaslání výhry, případně ověření věku soutěžícího, vyhlášení výherce na internetových stránkách www.rehabilitacnipomucky.cz případně na příslušných účtech pořadatele na sociálních sítích). Poskytnuté osobní údaje budou pořadatelem v případě výherce uchovávány po dobu 36 měsíců od okamžiku odevzdání výhry, následně dojde k jejich výmazu v souladu s příslušnými právními předpisy.

7.4 Ve výše uvedených případech nebo v případě dotazů nebo stížností se každý soutěžící může písemně nebo prostřednictvím e-mailu obrátit na odpovědnou osobu ve vztahu k ochraně osobních údajů. Pokud máte podezření, že zpracování Vašich osobních údajů, které se Vás týká, je v rozporu s nařízením nebo došlo k porušení Vašich práv při zpracovávání osobních údajů, můžete podat Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Za účelem bezpečného zpracování osobních údajů a zajištění souladu zpracování s nařízením a Zákonem o zpracování osobních údajů dohlíží odpovědná osoba. Kontaktní údaje na odpovědnou osobu jsou:

Adresa: Rehasport s.r.o., Dlouhá 132/1, 251 01 Říčany - Strašín

Tel. kontakt: (+420) 775 096 009
E-mail: info@rehasport.cz

8. Závěrečné ustanovení
Pořadatel soutěže neodpovídá za žádné škody, které vzniknou výherci v důsledku s přijatými výhrami.

Pravidla soutěže jsou účinná od 1.4. 2021.